SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO SKYRIUS
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Priėmimo tvarka PRIĖMIMO MOKYTIS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE TVARKA Suaugusieji arba dirbantys jaunuoliai gali mokytis Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos suaugusiųjų mokymo skyriuje pagal bendrojo  lavinimo suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas.   2016-2017 mokslo metais mokymas organizuojamas neakivaizdinėse 9 -10, 11,12 klasėse (vieną dieną per savaitę pagal atskirus  tvarkaraščius). Šie mokiniai laiko įskaitas, iš kurių vedami pusmečių ir metiniai pažymiai. Jiems neprivalomi dailės, muzikos,  kūnokultūros dalykai (šių dalykų gali nesimokyti, jei turi 18 metų). Pageidaujantieji mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo  programą, atėję į vienuoliktą klasę susidaro individualų dvejų metų mokymosi planą, pasirenka dalykų programos bendrąjį ar išplėstinį  kursą, pasirenkamuosius dalykus. Minimalus dalykų skaičius per dvejus metus – 7, maksimalus – 12. Į suaugusiųjų klases priimami  mokytis asmenys tik nuo 18 metų ir 16 -17 metų dirbantys jaunuoliai ar būsimos bei jaunos mamos, negalinčios tęsti mokymosi pagal  bendrojo ugdymo programą.   Reikalingi dokumentai: 1.Prašymas (pildomas gimnazijoje). 2.Asmens dokumento kopija. 3.Išsilavinimo dokumentas iš ankstesnės mokyklos. 4.Sveikatos pažyma (jaunesniems nei 18 m. ). 5.Pažyma iš darbovietės (jaunesniems nei 18 m., jei dirba). Suaugusiųjų mokymo skyriuje sudaromos sąlygos ir ankstesnių metų buvusiems abiturientams, turintiems mokymosi pasiekimų  pažymėjimą, likviduoti įsiskolinimus iš atskirų individualaus ugdymo plano dalykų. Jiems skiriamos konsultacijos.   Suaugusiųjų klasės komplektuojamos kiekvienais metais iki rugsėjo 5 dienos. Vėliau mokiniai gali būti priimami iki spalio 31 dienos,  išskyrus mokinius, pereinančius iš vienos mokyklos į kitą.
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018