Gimnazijos nuostatai  PATVIRTINTI Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010m. vasario mėn.10d. sprendimu Nr.T1-15  PASVALIO PETRO VILEIŠIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI    I. BENDROSIOS NUOSTATOS  1.Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos (toliau - Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinčią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką. 2. Gimnazijos oficialus pavadinimas - Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, trumpasis pavadinimas– P. Vileišio gimnazija (toliau - Gimnazija).Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190615147. 3. Gimnazija įsteigta 1922 metais. 1988m. Pasvalio vidurinei mokyklai sugrąžintas Petro Vileišio vardas. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 2000m. gegužės 23d. nutarimu Nr.4 suteiktas gimnazijos statusas. 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla. 6. Savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė. 7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba. 8. Buveinė – P.Vileišio g.7, LT-39144 Pasvalys. 9. Grupė – bendrojo lavinimo mokykla. 10. Tipas - vidurinė mokykla. 11. Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla. 12. Mokymo kalba – lietuvių. 13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose. 14. Gimnazija turi bendrabutį , kurio adresas - P.Vileišio g.5, LT-39144 Pasvalys. 15. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 16. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas. 17. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys: 17.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20; 17.2. kitos švietimo veiklos rūšys: 17.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 17.2.2. švietimui būdingų paslaugų vekla, kodas 85.60. 18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 18.1. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20. 19. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektualines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. 20. Gimnazijos veiklos uždaviniai: 20.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 20.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 20.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą; 20.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką. 21. Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija: 21.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenių reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 21.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančias bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo švietimo programas; 21.3. įgyvendina pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas, mokymosi sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą; 21.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 21.5. išduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 21.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; 21.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones; 21.8. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti; 21.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką; 21.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais; 21.11. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje; 21.12. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 21.13. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 22. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. III. GIMNAZIJOS TEISĖS  23. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę: 23.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus; 23.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą; 23.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 23.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus; 23.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje; 23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr.21-506; 2000, Nr.61-1818) nustatyta tvarka; 23.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.  IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 24. Gimnazijos veikla organizuojama pagal: 24.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; 24.2. direktoriaus patvirtintą metinę Gimnazijos veiklos programą, kuriai yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; 24.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba; 25. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. 26. Direktorius: 26.1.suderinęs su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą; 26.2.nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis; 26.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, jiems skiria drausmines nuobaudas; 26.4. priima mokinius Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo bei gyvenimo Gimnazijos bendrabutyje sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir kontroliuoja jų vykdymą, kitoms pusėms nevykdant minėtų sutarčių sprendžia jų vienašališko nutraukimo (mokinių šalinimo iš Gimnazijos ar Gimnazijos bendrabučio) klausimą; 26.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę; 26.6. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles; 26.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymuisi ir darbu susijusiais aspektais; 26.8. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektualinius išteklius; 26.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 26.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą; 26.11. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti; 26.12. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka; 26.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą; 26.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedadoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 26.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 26.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų , sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje; 26.17. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose; 26.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, skyrių vadovams; 26.19. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 27. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimą. 28. Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinių grupių mokytojai kartu su pagalbos specialistais ir ugdymo skyrių vedėjais planuoja ugdymo turinį: aptaria programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, vadovėlius ir kitas mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones bei jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą, susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų, pritaiko ugdymo turinį individualioms mokinių reikmėms, nagrinėja praktinę veiklą ir dalijasi gerąja patirtimi, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekia mokinių ir Gimnazijos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 29. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai. Gimnazijos metodinės tarybos nariai yra ugdymo skyrių vedėjai ir kiekvieno ugdymo skyriaus metodinių grupių narių išsirinkti atstovai. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 30. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.  V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA  31. Gimnazijos taryba (toliau - Taryba) yra aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, direktoriui – atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams 32. Taryba sudaroma iš Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių atstovų. Gimnazijos taryboje mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams atstovaujama lygiomis dalimis - po penkis atstovus. Tarybos veiklos kadencija – 2 metai. 33. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka klasių tėvų atstovų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių atstovybė. 34. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 35. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje. 36.Taryba: 36.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 36.2. aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos programą, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus; 36.3. teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo; 36.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 36.5. išklauso metines Gimnazijos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo; 36.6. teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 36.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui; 36.8. teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 36.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus. 37. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. 38. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimanzijos bendruomenei. 39. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 40. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. 41. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 42. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais. 43. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucija – mokinių atstovybė. Jos narių skaičių ir kadenciją nustato Gimnazijos direktorius. Mokinių atstovybės nariai yra klasių susirinkimų išrinkti atstovai. Vadovauja mokinių atstovybės narių išrinktas vadovas. Mokinių atstovybė inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, vykdyti prevencijos programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl mokinių atstovybės veiklos organizavimo, renka narius į Gimnazijos tarybą. 44. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai atstovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) institucija aptaria su klasės vadovu mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Gimnazijos tarybai ir direktoriui. 45. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų pasitarimus.  VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA 46. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 47. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 48. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 49. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 50. Gimnazijos lėšos: 50.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; 50.2. pajamos už teikiams paslaugas; 50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 51. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 52. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. 53. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 54. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Pasvalio rajono savivaldybės taryba. 55. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Pasvalio rajono savivaldybės tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva. 56. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. 57. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2020