Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Gimnazijos istorijos muziejus 1992 metais lapkričio 7 d., minint mokyklos įkūrimo 70-metį, atidaryta  nauja istorijos muziejaus ekspozicija. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos  istorijos  muziejus įsteigtas 1992 metais.  Fonduose sukaupta apie 3740 įvairių  eksponatų. Istorinę medžiagą sudaro   tokie skyriai: Petras Vileišis; pirmieji  mokyklos žingsniai; mokyklos pedagogai; jie mokėsi mūsų mokykloje;  kultūrinio gyvenimo akimirkos; sportinė veikla.   Įvadinėje dalyje sukaupta dokumentinė medžiaga apie žymųjį kraštietį  inžinierių ir visuomenės veikėją Petrą Vileišį: Peterburgo universiteto baigimo  diplomo originalas, daugiau nei prieš šimtmetį jo išleistos knygelės, pirmojo  lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios“ numeriai, fotonuotraukos iš P. Vileišio  gyvenimo ir veiklos, šeimos genealoginis medis, Jono Aničo parašytos knygos  apie garsius brolius Vileišius ir šios giminės žmones, mokinių surinkti Vileišių  giminės žmonių atsiminimai, Vileišiečių organizacijos istorija bei kita  medžiaga.   Kituose skyriuose atsispindi mokyklos kūrimosi ir istorijos raida,  pedagogų ir moksleivių veikla, kultūrinis ir sportinis gyvenimas. Tai įvairūs  dokumentai,  knygos,  praėjusio amžiaus  vadovėliai, seni spaudiniai,  fotonuotraukos, visų dirbusių pedagogų, abiturientų laidų sąrašai ir  nuotraukos, prisiminimai, kraštotyrinė medžiaga. Surinkta informacija apie  veikusių organizacijų, draugijų, būrelių, pedagogų veiklą, apie plačius ryšius  su kraštiečiais – žymiais mokslo, kultūros veikėjais, su aukštųjų mokyklų  profesūra ir studentija. Sukaupti renginių scenarijai, garso ir vaizdo įrašai.  Pagrindinį fondą pagyvina mokykliniai atributai, reikmenys: senasis suolas,  pirmasis mokyklos televizorius, uniformos,  mokyklai būdingos praeities  techninės mokymo priemonės, etnografiniai daiktai, įvairūs prizai, moksleivių  dirbiniai ir kt.   Nuo 2000 metų  vyko  projektai: „Pažinkime ir saugokime savo krašto  istoriją, tradicijas, buitį ir papročius“, „Mano mokykla istorijos verpetuose“,  „Petro Vileišio veiklos vaidmuo amžininkams ir mums“, „Lietuviškos  Vilniaus žinios – kelias į tautos laisvę ir šviesą“, „Į meno pasaulį“,  „Gimnazijos dailės galerija – langas į pasaulio ir visuomenės pažinimą“,  „Meninė viešuma pilietiniame ugdyme“. Projektų rengėjai vykdė edukacines  programas,  dalyvavo   ekskursijose po istorines, architektūrines vietas, lankė  Meno galerijas, kitų muziejų ekspozicijas, organizavo  susitikimus su  menininkais, mokslininkais, rengė  parodėles, konferencijas, konkursus,  viktorinas,  plenerus, etnografines vakarones, šventes „Kūrybos versmės“ ir  kt. Vykdant pažintinę-ugdomąją, metodinę-informacinę veiklą gimnazijoje,  muziejus tęsia mokyklos kraštotyrinio darbo tradicijas. Muziejininkai nuo  1996 metų sėkmingai dalyvauja šalies mokyklų muziejų konkursuose ir  kraštotyrinių darbų apžiūrose,  palaiko glaudžius ryšius su Petro Vileišio  ainiais, žymiais kraštiečiais – kultūros ir meno žmonėmis, kasmet rašo  gimnazijos veiklos kroniką.  Muziejuje parengti  leidinukai „Mano  mokykla  istorijos verpetuose“, „Petro Vileišio kelio tąsa – mūsų darbai“, „Vileišiečių  organizacija“,  “Dailės galerijos  istorija“, „Gimnazijos muziejus“, katalogas  „Gimnazijos dailės galerija“ ir kt. Čia vedamos klasių valandėlės, istorijos,  kalbų, dailės pamokos, teikiama metodinė ir informacinė pagalba mokiniams,  studentams, pedagogams. Gimnazijoje ir muziejuje lankosi moksleivių ir  pedagogų delegacijos iš Pasvalio ir šalies mokyklų, iš užsienio (savo  atsiliepimus apie gimnaziją yra įrašę svečiai iš 17-os  užsienio šalių).  Daugiau  informacijos galima rasti leidinėlyje „Mano mokykla istorijos  verpetuose“, 2002, P. Vileišio gimnazijos muziejus, p.30-33.  Jonas Aničas. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Danielius. Vilnius, 2008.  P. 535-358. (knyga)   Sud. Petras Blaževičius. Aukštaitijos privatūs, žinybiniai ir visuomeniai  muziejai. Atkula. Vilnius, 2004. P. 40-41   Sud. Arvydas Ščiukaitis. Katalogas. Lietuvos mokyklų muziejai.Vilnius,  2008.
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos istorijos  muziejus ir Dailės galerija P. Vileišio g. 7, Lt-39144, tel. 8-451-34559.   Įkurtas 1992 m. Pagrindinės muziejaus funkcijos: ugdomoji- pažintinė, edukacinė, metodinė veikla. Tikslai ir uždaviniai:  įjungti mokyklos  bendruomenę į švietėjišką veiklą; ugdyti  mokinių kūrybiškumą, pagarbą istorinei  atminčiai, puoselėjant materialinę ir dvasinę  kultūrą; padėti mokiniams  įgyti tiriamojo ir  kraštotyrinio darbo įgūdžius, tęsti ugdymo  menu tradicijas.   Muziejuje sukaupti rašytiniai ir daiktiniai  šaltiniai, įvairi istorinė dokumentinė  medžiaga, meno kūriniai, padedantys  lankytojans pažinti mokyklos istorijos raidą,  meno vertybes. Viso eksponatų  per 4000.   Ekspozicijos skyriai: Petras Vileišis; pirmieji  mokyklos žingsniai; jie dirbo mūsų  mokykloje (apie mokytojus); jie mokėsi mūsų  mokykloje (buvę auklėtiniai); kultūrinio  gyvenimo akimirkos; sportinė veikla;  etnografinis skyrius ir meno kūrinių  kolekcija, kurioje apie 300 lietuvių klasikų ir  šiuolaikinių dailininkų darbai (profesiaonalios  tapybos, grafikos, keramikos, vitražo darbai,  eksponuojami muziejaus patalpoje,  koridoriuose, aktų salėje, skaitykloje).   Muziejuje vyksta dailės, dorinio ugdymo,  istorijos, kalbų pamokos, vedamos klasių  valandėlės, ekskursijos, rengiamos parodos,  konferencijos, susitikimai, meno dienų  renginiai.   Muziejus nuolat dalyvauja šalies mokyklų  muziejų, kraštotyros konkursuose, mokiniai  laimi prizines vietas.   Parengti leidinukai: knyga „Gimnazijos dailės  galerija“; katalogas ir kronika – gimnazijos  dailės galerija; P. Vileišio kelio tąsa – mūsų  darbai (1996-2006 veiklos kronika); mūsų  mokykla istorijos verpetuose (1922-2002),  Vileišiečių organizacija; mokyklos istorijos  muziejus (įkūrimo 10-mečiui); mokyklos  veiklos kronika (kasmet nuo 1995 metų) ir kt.   Nuo 2000 metų  įvykdyta 14 projektų.