„Eksternas  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo  programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“  Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2017 metais, nuo  sausio 15 dienos gali  teikti prašymus savivaldybės,  kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui.  Pasvalio rajono savivaldybės bazinė mokykla yra Pasvalio Petro Vileišio gimnazija  Eksternai prašymus turi pateikti iki vasario 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje.  Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.   Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę  prašymo iki vasario 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės  mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą  vienoje bazinių mokyklų.  Pateikdamas prašymą savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos bazinės mokyklos  vadovui eksternas privalo pateikti:    1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo  pažymėjimą;  2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą ( jei vidurinis  išsilavinimas įgytas Lietuvoje);  3) Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba  lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl  vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje); 4) užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje  klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys). Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.
Informacija eksternams 2017 m.
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2019