© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2015
Naujausi renginiai:
Naujienos
Mokiniams
Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai
EMILE pamokos
Sveikatingumo šventė
Rusų kalbos dailyraščio konkursas
Skaityti... Skaityti... Skaityti... Skaityti... Skaityti... Skaityti...
Informacija
Gimnazijos direktorius  Viktoras Rimša Adresas  P. Vileišio g. 7, Pasvalys  Telefonas  +370 451 34560 Elektroninis paštas  gimnazija@pasvalys.lt
Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija Tvarkaraščiai Naujienos Gimnazijos veikla Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Svetainės medis Archyvas Gegužės mėnesio renginių planas STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2015 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINĖS UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ KAINOS ĮSAKYMAS DĖL STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2015 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINIŲ STUDIJŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
Tarpklasinis konkursas „Ką žinai apie Dailės galeriją?“ Gimnazijos Dailės galerijos 40-mečiui paminėti mokinių atstovybė vykdo  projektą „Gimnazistų meninės veiklos iniciatyvos“. Šiuo projektu siekiama  visus mokinius supažindinti su Dailės galerija, sudaryti sąlygas per meninę  saviraišką geriau pažinti pasaulį, savo krašto istoriją ir iškilias asmenybes,  ugdyti iniciatyvumą, pilietiškumą, aktyvumą, bendravimo, bendradarbiavimo  ir kūrybiškumo kompetencijas, skatinti saviraiškos poreikių tenkinimą  meninėje veikloje. Šiais metais numatoma suorganizuoti dailės ir fotografijų  konkursus ir parodas, lankytis menininkų parodose, surengti susitikimus su  žymiais Lietuvos ir Pasvalio krašto dalininkais, poetais, rašytojais, filosofais,  politikais, suorganizuoti meno dienas ir supažindinti gimnazijos  bendruomenės narius bei svečius su Dailės galerijos kūriniais. 
Skaityti daugiau...
Tarptautiniai jaunimo mainai Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje Gegužės 2-8 dienomis Pasvalyje viešėjo jaunuoliai, atvykę iš Rumunijos,  Vengrijos bei Latvijos. Tarptautinio jaunimo mainų projekto tikslai –  susipažinti su kitų tautų kultūromis, laužyti vyraujančius negatyvius  stereotipus, supažindinti su jaunimo galimybėmis Europos Sąjungoje bei  motyvuoti jaunimą veikti, imtis iniciatyvos. Projekto „Mes galime daugiau“,  kurį finansavo Europos Komisijos programa ERASMUS+, iniciatoriai –  Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 3a klasės mokinys Paulius Bukelis ir VU  taikomosios matematikos 1 kurso studentė Aida Jankauskaitė. Paulius sakė:  „Mus paskatino noras atrasti naujų veiklų, norėjome sau ir kitiems įrodyti,  kad moksleiviai taip pat gali padaryti nemažus darbus ir mums tai pavyko!“ 
Skaityti daugiau...
Kviečiame mokytis Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje! Nuo birželio 8 d. priimami prašymai mokytis 1-4 gimnazijos bei suaugusiųjų mokymo klasėse.  Prie prašymo stojantieji pateikia šiuos dokumentus:   asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją; įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą); vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a); vieną (3×4) foto nuotrauką; pasiekimų olimpiadose, konkursuose, varžybose pažymėjimų, diplomų, padėkų ir kt. kopijas; būsimieji gimnazijos pirmokai pateikia standartizuotų testų taikymo mokyklose 2015 m. 8 klasės mokinio ataskaitą (originalą); būsimieji 3-4 gimnazijos klasių mokiniai – užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą. Prašymai ir dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. 107 kab.   Išsamesnė informacija apie priėmimo tvarką teikiama telefonais: 8 451 34559, 8 616 05720,   8 651 21437. Priimtų į 1 gimnazijos klases mokinių sąrašai bus skelbiami nuo liepos 3 d. gimnazijos  vestibiulyje bei internetiniame puslapyje.  PRIĖMIMO MOKYTIS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE TVARKA Suaugusieji arba dirbantys jaunuoliai gali mokytis Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos suaugusiųjų  mokymo skyriuje pagal bendrojo lavinimo suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo  programas. 2015-2016 mokslo metais mokymas organizuojamas neakivaizdinėse 9 -10, 11,12 klasėse (vieną dieną  per savaitę pagal atskirus tvarkaraščius). Šie mokiniai laiko įskaitas, iš kurių vedami pusmečių ir metiniai  pažymiai. Jiems neprivalomi dailės, muzikos, kūnokultūros dalykai (šių dalykų gali nesimokyti, jei turi 18  metų). Pageidaujantieji mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, atėję į vienuoliktą klasę  susidaro individualų dvejų metų mokymosi planą, pasirenka dalykų programos bendrąjį ar išplėstinį kursą,  pasirenkamuosius dalykus. Minimalus dalykų skaičius per dvejus metus – 7, maksimalus – 12. Į  suaugusiųjų klases priimami mokytis asmenys tik nuo 18 metų ir 16 -17 metų dirbantys jaunuoliai ar  būsimos bei jaunos mamos, negalinčios tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą.   Reikalingi dokumentai: 1.Prašymas (pildomas gimnazijoje). 2.Asmens dokumento kopija. 3.Išsilavinimo dokumentas iš ankstesnės mokyklos. 4.Sveikatos pažyma (jaunesniems nei 18 m. ). 5.Pažyma iš darbovietės (jaunesniems nei 18 m., jei dirba). Suaugusiųjų mokymo skyriuje sudaromos sąlygos ir ankstesnių metų buvusiems abiturientams,  turintiems mokymosi pasiekimų pažymėjimą, likviduoti įsiskolinimus iš atskirų individualaus ugdymo  plano dalykų. Jiems skiriamos konsultacijos.   Suaugusiųjų klasės komplektuojamos kiekvienais metais iki rugsėjo 5 dienos. Vėliau mokiniai gali būti  priimami iki spalio 31 dienos, išskyrus mokinius, pereinančius iš vienos mokyklos į kitą. 
Paskutinio skambučio šventė Gegužės 28 dieną gimnazijos abiturientams nuskambėjo paskutinis  skambutis. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Pasvalio Jono Krikštytojo  bažnyčioje. Po jų abiturientai su auklėtojais lydimi Pajiešmenių kultūros  centro pučiamųjų orkestro bei Pasvalio kultūros centro šokėjų atžygiavo į  gimnaziją. Čia juos sutiko, pasveikino trečiokai ir palydėjo į paskutinę  pamoką. Išėjusius iš klasių abiturientus pasitiko draugų, svečių, tėvų ir  mokytojų „gyvasis takas“. Po tradicinės fotosesijos visi susirinko į  šventinį koncertą kultūros centre. Nuotaikingo teatralizuoto renginio metu  abiturientus pasveikino gimnazijos direktorius Viktoras Rimša ir Pasvalio  rajono meras Gintautas Gegužinskas. Visų klasių vadovų vardu sveikinimo  žodžius tarė mokytojas Linas Kruopis. Abiturientai perskaitė testamentą ir  jį įteikė trečiokams. Šventę vainikavo gimnazijos daina. Atsisveikindami su 83-sios laidos abiturientais linkime jiems sėkmės  laikant brandos egzaminus. 
Šventės akimirkos...
SVEIKINAME  ANTROJO PROF. RIMANTO KANAPĖNO  FIZIKOS KONKURSO NUGALĖTOJUS I  vieta    Mykolas Petkevičius 4 d kl. II  vieta   Gabija Zigmuntaitė, 4d kl. II vieta    Liudvikas Gudas, 3c kl. Konkurso nugalėtojai 2015 m. gegužės 29 d. apdovanoti diplomais ir piniginėmis  premijomis:  už  I –ąją vietą    –   200 EUR; už  II-ąją vietą    –   150 EUR; už  III-iąją  vietą –   100 EUR.